ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Sri Lanka flag
logo
Our Embassy Mission

Sri Lankan Embassy
in Cuba

Sri Lanka Embassy in Havana is the only Sri Lankan official representation in the Caribbean and one of the two Sri Lankan representations in the entire Latin American and the Caribbean region. The other Sri Lanka Representation in Latin America is in Brasilia, Brazil. Sri Lanka Embassy in Havana is also concurrently accredited to Commonwealth of Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Panama and Venezuela.

Telephone 1 +53-7 2042562
Telephone 2 +53-72141125

Address: 5ta Avenida, e/30 y 32 # 3004, Miramar, Havana, Cuba.

Ambassador of Sri Lanka to Cuba
Admiral Nishantha
Ulugetenne (Retd.)

H.E. the Ambassador of Sri Lanka to Cuba

Embassy Staff
Mr. Senthooran Kandiah

Attaché

Ms. Yilianne Sanchez

Secretary

Ms. Tahimi Hérnadez

Interpreter