ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Opportunities

Goverment Procurements

Bid Notice for Sale of Heavy Mineral Sands

Read more:

See tender here

INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS FOR SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF DUAL VIEW X-RAY MACHINES

CIMC Events, C/O Shippers’ Academy Colombo (Pvt) Ltd
Telephone: +94 773820703, +94 113560844
Email: info@cimc.lk

Colombo International Logistics Conference

Awareness building international intake of Undergraduate programme in faculty of Medicine 001 Awareness building international intake of Undergraduate programme in faculty of Medicine 002 Awareness building international intake of Undergraduate programme in faculty of Medicine 003 Awareness building international intake of Undergraduate programme in faculty of Medicine 004 Awareness building international intake of Undergraduate programme in faculty of Medicine 005