ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Consular Services

No Objection Certificates

Duly Filled Application Form for Sinhala, for English & the application form if the both parents are outside Sri Lanka 

Instructions to apply for the “No Objection” Certificate:

  1. Application for Certificates of “No Objection” should be forwarded as per specimen provided, together with copies of the picture, visa, endorsement and alteration pages of the passport.
  2. Certificates of “No Objection” are issued by the Controller, Immigration & Emigration in Colombo, and the process may take up to 03 months.

Notes

I. This Embassy is not responsible for any document lost in the post.
II. Submission of forged documents and making false declarations relating to citizenship is a punishable offence. Fees will not be refunded in these circumstances.
III. Incomplete applications will be rejected.