ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Sri Lanka Embassy in Havana

Office Hours

Office Hours            – From 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Horario de Oficina – De 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Contact Telephone Numbers / Números de Teléfonos de Contacto
General Lines / Líneas Generales      +53-7-2042562 /2141125
Ambassador / Embajador                  +53-7-2079915
Attaché / Agregado                            +53-7-2141126
Emergency/Emergencia                     +53-5 0907315/+53 5 0749262
Email Address/ Dirección de Correo Electrónico:  slmission@srilankaembcuba.org
Website/ Sitio Web: www.srilankaembcuba.org