ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Embassy

Holidays

sri-lanka-parties
Date
Holiday
January 01
Anniversary of the Revolution/ Liberation Day and the National Day of Cuba (Local Holiday)
January 02
The following day of the Anniversary of the Revolution/ Liberation Day and the National Day of Cuba (Local Holiday)
February 04
National Day of Sri Lanka (Sri Lankan Holiday)
April 07
Good Friday (Sri Lankan & Local Holiday)
April 14
Sinhala & Tamil New Year Day (Sri Lankan Holiday)
April 22
Ramazan Festival Day (Sri Lankan Holiday)
May 01
May Day (Sri Lankan & Local Holiday)
May 05
Vesak Full Moon Poya Day (Sri Lankan Holiday)
July 25
Day prior to National Rebellion Day (Local Holiday)
July 26
National Rebellion Day (Local Holiday)
July 27
The Following Day of National Rebellion Day (Local Holiday)
October 10
Commencement of the Independence Struggle Day (Local Holiday)
November 12
Deepavali Festival Day (Sri Lankan Holiday)
December 25
Christmas Day (Sri Lankan & Local Holiday)