ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Historical Photographs

The Cuban Medical Brigade in Colombo in 1987

Exposición Fotográfica para conmemorar el 60 Aniversario de las relaciones entre Sri Lanka y Cuba

Casa de Asia desde el 25 de junio de 2019.

Delegación cubana en la V Cumbre de los Países No Alineados. Colombo, Sri Lanka. 1976