ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Consular Services

Translations

Translations – Sri Lankan Birth/Marriage/Death Certificates

Translations into English – Sri Lankan Birth/Marriage/Death Certificates

  1. Letter of request
  2. Original Birth/Marriage/Death Certificate authenticated by the Consular Division of the Ministry of External Affairs  in Sri Lanka
  3. Money order for $ 40.00 in favour of “Consulate General of Sri Lanka” or Cash if submitted at the Consulate counter.
  4. Prepaid envelope or additional $ 16.00 as postage

*Please note that, no certificate will be translated, if the document is not authenticated by the Ministry of External Affairs in Sri Lanka

 

Note

1. This Embassy is not responsible for any document lost in the post.
2. Submission of forged documents and making false declarations is a punishable offence and the fees already paid will not be refunded.
3. Incomplete applications will be rejected.