ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Historical Photographs

Visit of President J. R. Jayewardene to Cuba

President J. R. Jayewardene welcomed by Cuban Leader Fidel Catro and Sri Lankan students at the Jose Marti International Airport in Havana, Cuba.

Sri Lankan Students waiting for the President J. R. Jayewardene at the Jose Marti International Airport in Havana, Cuba.

Sri Lankan students with the President J. R. Jayewardene and the historic leader of the Cuban Revolution Fidel Castro