ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Historical Photographs

Visita a Sri Lanka del Che Guevara

Visita a Sri Lanka del Che Guevara, Ministro de Industria del recién establecido gobierno revolucionario de Cuba en agosto de 1959

Exposición Fotográfica para conmemorar el 60 Aniversario de las relaciones entre Sri Lanka y Cuba

Casa de Asia desde el 25 de junio de 2019.

Visita a Sri Lanka del Che Guevara, Ministro de Industria del recién establecido gobierno revolucionario de Cuba en agosto de 1959