ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Historical Photographs

60 años de Amistad a través del lente

Visita Oficial a Cuba del Presidente del Parlamento de Sri Lanka, Chamal Rajapaksa en 2013

Vice Presidente Primero del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba recibe al Presidente del  Parlamento de Sri Lanka, Chamal Rajapaksa