ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Ambassador met the Principal and staff of the school Solidarity with Panama

Ambassador met the Principal and staff of the school Solidarity with Panama

H.E. the Ambassador met the Principal and staff of the school Solidarity with Panama for differently able children.
The Ambassador was taken around the school by the Principal and the staff and there was a performance by the children for the Ambassador.
The Ambassador donated food items for the children and assured continued support for the school.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *