ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Sri Lanka Embassy in Havana is concurrently accredited to Ecuador

Sri Lanka Embassy in Havana is concurrently accredited to Ecuador

Sri Lanka Embassy in Havana is concurrently accredited to Ecuador. Sri Lanka Honorary Consulate in Ecuador celebrated Sri Lanka’s 75th Independence Day at the Dann Carlton Hotel in Quito. A selected number of dignitaries and officials of that country attended the event, Dr. Mónica Heller Honorary Consul of Sri Lanka who organized the event delivered a speech on Sri Lanka-Ecuador bilateral relations.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *