ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Consular Services

Registration of birth

Application instructions

  1. An application for registration of a birth must be made within 03 months of the birth. If the application is made after 03 months, the reason for the delay should be given in writing when making the application.

a . The father or Mother of the child should be a citizen of Sri Lanka at the time of birth.

b . A child’s birth may be registered in Sinhala/Tamil/English. The preferred language should be indicated.

c . The father or mother of the child may make the application for registration of birth which should be made in duplicate.

  1. To register the birth of a child born to Sri Lankan Nationals, the following three forms must be submitted.

a. Application for Registration of a Birth outside Sri Lanka. (Ceylon ) Citizenship 1 Form.

b. Declaration of Birth under Section 16 of the Birth and Death Registration Act. (if within 03 months). Registration B-4 Form. (Applicants Signature should be notarized. Stamps are not necessary)

c. After three months Declaration of Birth Under Section 24. ) Registration B-6 Form. (Applicants Signature should be notarized. Stamps are not necessary)

d. Declaration of Citizenship of the father as per specimen attached. (Signature should be notarized.)

  1. These three forms should be submitted along with the originals of the following documents.

a. The Birth Certificate issued by the Competent Authority in the country of the birth of the child.

b. Passports of father and mother.

c. Marriage Certificate of the parents.

d. Birth Certificates of father and mother