ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Consular Services

Repatriation of
Sri Lankans

Repatriation of Sri Lankans stranded overseas

Eligibility: Sri Lankan Nationals specially Sri Lankan Migrant Workers

Method of submitting application: The application can be submitted by personally visiting the Consular Division or by sending it along with the relevant documents by Registered Post.

Places where application form could be obtained:
Embassy of Sri Lanka

5th Avenue 3004, Miramar
Havana, Cuba

Consular Division,
3rd Floor, BOI Building,
Sir Baron Jayathilake Mawatha,
Colombo 01.

Payment for application: None

Time to submit application:0830 Hrs – 1615Hrs

Fees paying to obtain this service: None

Period taken to provide the Service (Ordinary Service and Priority Service) :

 • Depend on the gravity of the cases reported.
 • No sooner documentation work is completed necessary action will be initiated

Necessary Supporting documents:

 • A copy of the Visa Page and passport details page of the migrant worker
 • Copy of employment contract/ agreement
 • Proof of identity and contact details of the complainant/ relative
 • Any other information about foreign employer/ agent Staff Officer in charge of the Service in the Embassy of Sri Lanka:
 • Post
  Name
  Telephone
  Fax
  E-mail
  Attaché
  Ms. Yoshitha Wijesuriya
  5372141126
  5372042183
 • Staff Officer in charge of the Service in the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka:
  Post
  Name
  Division
  Telephone
  Fax
  E-mail
  Assistant Director
  Mr. U. Ahmed Razi
  Consular Division
  011-5646989
  011-5839414
  011-2473899

Download Application Form: SinhalaTamilEnglish