ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, හවානා, කියුබාව
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஹவானாவில், கியூபா
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Havana, Cuba
sl_flag
Sri Lanka Embassy in Havana

RTI Unit of the Ministry of Foreign Affairs

Email: rti@mfa.gov.l
Telephone: 011 5921154
Fax: 011 2446091
Information Officer
Name: Mr. C.A.H.M Wijeratne
Designation: Senior Director General
Division: Legal Division
Telephone: 011 2343197
Fax: 011 2433384
Email: dglegal@mfa.gov.lk
Designated Officer
Name: Mr. M.M. Jaffeer
Designation: Additional Secretary
Division: UN & Multilateral Affairs Division
Telephone: 011 2424773
Fax: 011 2324406
Email: m.jaffeer@mfa.gov.lk
Click here to read more